Jobb – Veien til arbeid

Målet med alle våre tiltak er å bistå deltaker meningsfylt arbeid. å komme tilbake til den tilstanden han/hun var i før vedkommende måtte slutte å jobbe, samt å hjelpe de som skal inn på arbeidsmarkedet for første gang. Vi skal både kunne jobbe med deltakere hos oss internt ved å tilføre kunnskap og hos eksterne arbeidsgivere ved å tilrettelegge arbeidssituasjon.

Er du uten arbeid, men har lyst til å komme igang igjen kan Numedal Produksjon være din mulighet – avhengig av hvilken livssituasjon du er i. Enten du er ute av arbeidslivet på grunn av uførhet, på grunn av et rusproblem eller rett og slett fordi du ikke får deg jobb, så kan vi kanskje hjelpe deg. Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss, så får du nærmere informasjon. Dersom du har en kontaktperson hos Nav så kan de også informere deg om våre tilbud. Vi har dyktige veiledere som gir deg trygghet og støtte på veien. Noen av våre tilbud hjelper deg inn i ordinært arbeid. Her kan du få hjelp til å finne riktig yrke, samt støtte i jobbsøkingsprosessen. Vi kan næringslivet, en kunnskap som kan komme deg til gode.

Ta gjerne kontakt med oss – vi arrangerer omvisning på forespørsel og gir da informasjon om bedriften og hvilke muligheter vi kan tilby.

Vi utvikler mennesker og skaper verdier!

Tiltakene
  • Varig Tilrettelagt Arbeid – 17 plasser
  • ArbeidsForberedende Trening – 6 plasser
  • Lærekandidat 1- 3 plasser
  • Kommunale plasser varierende antall

Varig tilrettelagt Arbeid (VTA)

…når arbeidsevnen er varig nedsatt
Varighet: ingen tidsbegrensning.
Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tiltak som tilbys personer som er innvilget varig uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der arbeidsoppgavene er tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger. Målgruppen er personer som har uføretrygd eller i nær fremtid vil få det – og som ønsker å ha en jobb å gå til for å bidra til utvikling og vedlikehold av egen kompetanse og evner. Du beholder stønaden fra NAV og mottar i tillegg en liten lønnsgodtgjørelse fra bedriften. Målsettingen i VTA er å gi personer med varig nedsatt arbeidsevne et arbeidstilbud – samt en jevnlig vurdering om den ansatte kan være aktuell for overføring til andre tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Tiltaket tilbyr deg varierte arbeidsoppgaver hvor også arbeidstiden er tilpasset dine ønsker og behov. Du vil få nødvendig opplæring og veiledning for å utføre arbeidsoppgavene. Du blir fast ansatt hos oss, og kan jobbe ved en av våre avdelinger med oppgaver du mestrer og i en arbeidstidsordning tilrettelagt for deg.

Ved bedriften Numedal Produksjon as har vi 17 VTA-ansatte (Varig Tilrettelagt Arbeid) fordelt på Rødberg og i Veggli.

Kommunal plass

…når arbeidsevne er varig nedsatt – i tillegg til VTA-plassene

Som VTA, og i tillegg til dette tiltaket, i samarbeid med kommune

Arbeidsforberedende Trening (AFT)

…når du har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv..

Deltakere og målgruppe AFT

Arbeidsforberedende trening kan tilbys personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov, som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for særlig tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på å komme i ordinært arbeid.

Dette vil kunne være personer som kan ha utfordringer knyttet til helsemessige og sosiale problemer, rus, ofte i kombinasjon med mangelfull utdanning, svake grunnleggende ferdigheter og liten eller ingen arbeidserfaring.

Mange i denne målgruppa vil ha behov for å starte i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø for å gjennomføre avklarende og arbeidsforberedende aktiviteter før videre utprøving i ordinært arbeidsliv. Personer i målgruppa vil kunne ha behov for en kombinasjon av innholdselementer i tiltaket.

Deltakerne skal ikke være ansatt som arbeidstaker, og skal ikke motta lønn men livsoppholdsytelser fra NAV. Ved ansettelse i ordinært arbeidsliv skal deltakere avsluttes i arbeidsforberedende trening